Background Image

優質產品

Brightcove - Shoppable Video

上架時間:2017/08/14

分類:Brightcove plugin

影片導購外掛


 

在影片上添加新的購物方式


  •         »動態展示產品

  •         »官網連結或連接購物系統(自備)

  •         »消費者方便性

  •         »另一種增加收入的方式

  •         »互動式購物影片  •  

操作說明

        產品列表會跟著影片播放時所出現的產品跑,輪到該物件時列表上的產品會由右而左突出,點產品圖片回到當初產品展示的時間點,點擊預覽觀看產品細節與售價或作其他連結,出現產品內容時,影片會暫停播放

 

需求

  •         »Video Cloud會員

  •         »自備影片

  •         »自備圖片
  •  
 

內容細節與展示頁面請洽業務