Background Image

優質產品

Adways - Shoppable Video

上架時間:2017/08/16

分類:Brightcove plugin

影片導購外掛


新產品特色

 •         »具後台方便使用

 •         »動態展示產品

 •         »互動式購物影片

 •         »官網連結或連接購物系統

 •         »消費者方便性
 •  
 •  

呈現形式

 
 •         »圖片

 •         »圖文

 •         »標靶

 •         »產品輪播器
 •  
 •  

功能

 •         »表單文字

 •         »社群

 •         »官網載入

 •         »影片時間點選擇

 •         »影片或音樂

 •         »問卷填寫
 •  
 •  

產品與功能可互相作連結(點擊連官網、產品展示、跳影片時間點)

內容細節與展示頁面請洽業務